Op deze website worden zaken die de gemeente Den Haag aangaan, hieronder vindt u de de 5 hoofdpunten van ons:


 1. Armoede bestrijding.
 2. Opbrengst Eneco aandelen
 3. Milieu aspecten
 4. Woningnood
 5. L.H.B.T.I.


Plaatselijke Bestuur in de Gemeente 's Gravenhage

 1. (Voorzitter)
 2. (Secretaris)
 3. (Lid Bestuur)
 4. (Lid Bestuur)
 5. (Lid Bestuur)


Onze man in Den Haag is momenteel is ..............., wilt u net als hij onze partij steunen voor de democratie en transparantheid, wordt dan lid voor € 13.00 per jaar. Wij zijn ook op zoek naar bestuursleden en gewone leden voor de gemeente Den Haag met de route naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Uiteraard hebben we ook nog vrijwilligers nodig. Meld u aan.
 

  Den Haag of 's-Gravenhage, is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en met 537.833 inwoners (1 januari 2019, bron: CBS) de op twee na grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. Sinds 1 januari 2015 vormt Den Haag samen met 22 andere gemeenten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, met gezamenlijk 2,3 miljoen inwoners. Deze regio maakt op haar beurt weer deel uit van de Randstad. De woonplaats 's-Gravenhage omvat het gehele grondgebied van de gelijknamige gemeente.

Den Haag is de grootste Nederlandse stad aan de Noordzee en heeft een kustlijn van elf kilometer. De stad beschikt over twee badplaatsen: Scheveningen en Kijkduin. Daarnaast ligt een breed zandstrand met een duinenrij: een omvangrijk natuurgebied. Scheveningen - vroeger een vissersdorp - heeft een regionale haven. Door de ligging aan de Noordzee is Den Haag sinds de 19e eeuw een internationaal toeristenoord.

 • Gemiddeld inkomen € 31.800 per huishouden.
 • Gem. WOZ-waarde   € 242.000
 • WW-uitkeringen    37 per 1000 inw. 

De 5 verkiezingspunten van DDN Den Haag 

   1. Armoede

De armoede in Den Haag zal de komende jaren alleen maar toenemen. De gemeenteraad heeft dan wel een optie in hun beleidsplan 2018-2022 . Alle Hagenaars moeten volwaardig mee kunnen doen en zichzelf kunnen ontplooien. Armoede en schulden kunnen dit belemmeren. Daarom is het een prioriteit van deze coalitie om in te zetten op de bestrijding van armoede en schulden. Armoede onder kinderen hoort in Den Haag niet thuis, alle Haagse kinderen moeten gelijke kansen krijgen. Het aanvalsplan armoede en schulden zetten we voort en breiden we waar nodig uit. Dit met het doel er zo snel mogelijk uit te komen, bijvoorbeeld door het vinden van een baan. We leggen de nadruk op mensen activeren en laten participeren in de samenleving. Ook levens beschouwelijke en vrijwilligers organisaties leveren een bijdrage in de aanpak van schulden.

Toen de DDN dit beleidsplan las zagen we al direct dat dit niet de oplossing is. Pandemie en recessie zijn ernstige zaken waarop de armoede alleen maar groter en erger wordt. Het grote probleem is dat de gezinnen in deze situatie zich verder gaan verstoppen uit schaamte voor hun situatie,  daardoor is de hoogte van de aantal gezinnen in armoede moeilijk te pijlen. Scholen werken ook niet mee aan een onderzoek die onze partij had opgestart op de aantal kinderen te pijlen die zonder een ontbijt naar school gaan. De scholen reageerde negatief onder de noemer van privacy schendig en niet over het belang         van het kind. De overkoepelde scholenorganen werkten niet mee aan een verkiezingscampagne van de partij,  dit was hun verklaring naar ons toe, ook hier werd na herhaaldelijk verzoek niet naar het belang van het kind gekeken.

Natuurlijk ligt de oplossing niet voor handen, maar ik ben van mening dat een wijze waarop de gezinnen in de gedwongen schuldsanering worden geplaatst anders aangepakt moet worden.  

De gemeente moet openstaan om afsluiting van Energie te voorkomen en uithuisplaatsing na achterstallig huur. Deze acties leveren niets op en brengen de gezinnen terug naar de oertijd anno 2020. Hier ligt voor de Direkte Democratie Nederland een opening?
 2. Opbrengst Eneco aandelen

  De grootste partij, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, wil dat nu Eneco wordt verkocht ‘fors geïnvesteerd wordt in de Haagse bereikbaarheid, de lokale economie en toekomstige generaties, met oog voor de  menselijke maat’.  
  Hart voor Den Haag pleit voor een lokaal Investeringsfonds Bereikbaarheid, dat moet worden gevuld met 50 procent van de Eneco-miljoenen. Daarnaast wil de partij de lokale economie versterken met een Economisch Structuur Fonds. Daarin moet geld komen voor evenementen, het werven van attracties, bedrijvenacquisitie, her-ontwikkelen van bedrijventerreinen en een nadeelcompensatie voor ondernemers die door toedoen van de gemeente klem komen te zitten. Hart voor Den Haag wil ook geld vrijmaken voor Zuidwest, voor het realiseren van twee tot drie extra sporthallen en vindt dat geld moet worden gereserveerd voor het opvangen van de zorgtekorten en de vergrijzing van de stad. ‘Met vele miljoenen meer dan men ooit heeft durven dromen, moet dat mogelijk zijn.’    Direkte Democratie is van mening dat een reservering op basis van 50% van de opbrengst een goede zaak is, de overige wensen van Hart van Den Haag is een luxe gedachte. Gemeente den Haag heeft te mensen in nood en armoede, kinderen die zonder ontbijt naar school  gestuurd. DDN is van mening dat dat de actie daar plaats moet vinden.
  3. Milieu aspecten 
  Den Haag is een groene, gezonde en leefbare stad. En dat willen we behouden, voor alle bewoners en voor de volgende generaties. Het Haags Klimaatpact vormt hiervoor het fundament. We streven naar een klimaat neutrale stad in 2030. We investeren fors in de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We maken de lucht gezonder. Den Haag maakt werk van de circulaire economie. Duurzaamheid wordt een belangrijk onderdeel van ons economisch beleid.  We vergroening de stad door extra bomen te planten en we zorgen dat Den Haag bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
  Energietransitie
  De uitvoering van de Kadernota Duurzaamheid wordt versneld, met meetbare mijlpalen op weg naar 2030. Deze enorme uitdaging lukt alleen als iedereen – bewoners, bedrijven en organisaties uit de stad – betrokken wordt en mee kan doen. Draagvlak, keuzevrijheid, betaalbaarheid en flexibiliteit zijn hierbij belangrijk. Nieuwbouw en grootschalige renovatie wordt klimaatneutraal en dus ook zonder aardgas opgeleverd. De ambitie is om nog deze collegeperiode 25.000 – 30.000 bestaande woningen van schone energie te voorzien of daarvoor voorbereidingen te treffen. Woningen die in slechte staat zijn, hebben onze extra aandacht. Dat geldt ook voor bewoners die niet de mogelijkheid hebben om zelf hierin te investeren.    Direkte Democratie Nederland is totaal verbaasd over de gemeente Den Haag over hun positie op het gebied van duurzaamheid, milieu en energietransitie. De energietransitie is voor de gemeente en burger onbetaalbaar, de groene stroom kost momenteel qua investering een bedrag van  € 57 miljard euro voor een opbrengst van 12 % groene energie. Verder kost de transitie gemiddeld een bedrag van € 30.000  per huishouding. Als u dit moet financieren heeft u een aflosperiode van 25 jaar . Na 15 tot 20 jaar moet de zonnepanelen vervangen worden en begint u weer voor af aan met de restschuld van de vorige investering. Het rijk en de gemeente Den Haag hebben niet de financiën om dit voor de burger op te vangen.  
  4. Woningnood  
  Op dit moment heeft der gemeente Den Haag de capaciteit van 262.492 woningen. Toch is de woningnood hoog in de gemeente, de bouw zoals die nu bekend is in 2020 worden er alleen maar woning gebouwd of verbouwd met een huurwaarde van 950 euro tot 1250 euro per maand. De starters en lage inkomens vallen hierdoor buiten de boot.       Onze stad groeit. Er komen jaarlijks zo’n 5.000 inwoners bij. De vraag naar  starters, ouderen, gezinnen, jongeren en studenten is enorm, met betaalbare  voorop. We zetten daarom in op meer woningen voor alle segmenten op de woningmarkt, iedereen.    Een groot pluspunt is natuurlijk wel dat Den Haag een hele aantrekkelijke stad blijkt te zijn om te wonen en te werken. Steden zijn enorme magneten geworden. Den Haag wordt een beetje gestraft voor haar eigen succes. Daarin spelen goede voorzieningen (scholen, cultuur, mooie oude wijken, strand, TU Delft, Universiteit Leiden en Haagse Hogeschool op fietsafstand) en goede stedenbouw een rol. Anders was de stad nooit zo populair bij aspirant-bewoners, instituten en bedrijven.    Direkte Democratie Nederland is van mening dat dure woningen onacceptabel is voor de woningmarkt  en zijn inwoners. Deze inwoners kunnen de de hoge niet opbrengen en daardoor uit geschakeld zijn op de woningmarkt. De regels voor aankoop van  een woning is exorbitant hoog en daardoor onbereikbaar voor lage inkomens. DDN is van mening dat de overheid meer zijn verantwoordelijkheid moet nemen en daardoor is de milieu en milieu afspreken totaal onzinnig zijn opgezet. Daardoor is door de stikstof afspraken de woningbouw op een laag pitje terecht gekomen. Daar is de burger de dupe van geworden.

    5. L.H.B.T.I.

  Onze samenleving is hard veranderd in de laatste 20 jaar, men placht op seksuele voorkeur er openlijk uit te komen, wat natuurlijk erg goed. Want immers ook de LHBTI  behoort tot onze samenleving. Wat wel frappant is dat de LHBTI na zich te organiseren ook mede een muur opgetrokken heeft. DDN is al een tijd bezig met de LHBTI te benaderen om samen te kunnen werken en te kijken of er geïnteresseerde zijn om met ons de strijd aan te gaan tegen onrecht en geweld die op deze groep mensen wordt toegepast.     De regering geeft een statement  hierover op hun website, ik citeer Accepteren van LHBTI’s in de maatschappij  “Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's) voelen zich veilig genoeg om ‘uit de kast’ te komen. Het kabinet wil dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij LHBTI’s meer accepteert”. Einde citaat.   Werkgroep Politiek COC (kopie cochaaglanden.nl/thema/politiek/)  De Werkgroep Politiek houdt zich bezig met beïnvloeding van de lokale politiek. Op deze manier willen wij een mentaliteitsverandering teweeg brengen, zodat gelijke behandeling en acceptatie van de leefstijlkeuze van lesbo vrouwen, homomannen, biseksuelen,  transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI+’s) vanzelfsprekend is binnen de regio Haaglanden.    Daartoe houden wij de vinger aan de pols bij de gemeentebesturen. Tijdens gemeenteraadsverkiezingen organiseren wij in iedere Haaglanden-gemeente een ‘Roze Raadsdebat’. Daarin gaan politici in gesprek met elkaar en met ons over onderwerpen die te maken hebben met de positie van LHBTI+’s.    Direkte Democratie Nederland is van mening dat een ieder die woonachtig is in Nederland gewoon deel van onze samenleving moeten maken. Een ieder ongeacht ras, religie en seksuele geaardheid  moet moet veilig en vrij in onze democratie kunnen bewegen.
Den Haag - Berichten

                     

Den Haag - Artikelen


Hoofdmenu                                         (Het gemeentewapen van Den Haag heeft alleen de opzet van herkenning van de gemeente)
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn